POMIARY ELEKTRYCZNE I PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI

            Po wykonaniu instalacji elektrycznej i zamontowaniu gniazd elektrycznych wykonane zostaną niezbędne pomiary elektryczne w celu określenia prawidłowego wykonania instalacji, określenia bezpieczeństwa izolacji i urządzeń elektrycznych oraz dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Badania instalacji polegają m.in. na określeniu stopnia izolacji przewodów, uziemienia instalacji oraz jakości i stanu różnego rodzaju używanych urządzeń, a także skuteczności funkcjonowania instalacji.

Kontrola instalacji elektrycznej powinna być wykonywana przynajmniej raz na pięć lat. Ostatecznie pełen przegląd sprawności instalacji będzie wymagał sprawdzenia jej pod kątem aktualnie obowiązujących norm, a także przeprowadzenia oględzin z wykorzystaniem mierników i próbników.

Na ich podstawie wystawiony zostanie protokół odbioru instalacji elektrycznej. Protokół ten wraz z oświadczeniem stanowią załącznik do dziennika budowy i zgłoszenia do zakończenia robót budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie w swoim domu.

AUDYT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Oferowany przez nas audyt polega na badaniu/przeglądzie danej instalacji elektrycznej w zakresie:

  • oceny stanu sprawności połączeń oraz osprzętu,
  • zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
  • oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Audyt wykonujemy poprzez specjalistyczne pomiary, które określają sprawność techniczną badanej instalacji. Ponadto sprawdzamy czy dana instalacja nie stanowi zagrożenia dla obsługi technicznej i osób trzecich.

Dzięki nowoczesnej aparaturze pomiarowej oraz wysoko wykwalifikowanym pracownikom, wykryjemy nawet najdrobniejsze błędy/wady w badanej instalacji.

Audyt zakończony jest raportem, w którym opisujemy wszystkie nieprawidłowości skontrolowanych instalacji elektrycznych wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi konkretnych działań prewencyjnych.